Kung Oscar II:s invigning av HBJ


En Växjötidning refererar kung Oscars besök i Bolmen den 24 augusti 1894, en typisk skildring av hur det gick till under dessa järnvägsinvigningarnas tid: 

”H. M:jt, som vid elvatiden i går f.m. anlände till Halmstad med extratåg från Hälsingborg, avreste efter intagen frukost kl. 11.50 till Bolmen dit ankomsten skedde kl. ½ 3. Vid varje station gjordes några minuters uppehåll; överallt hade infunnit sig mycket folk för att hälsa konungen. Alla stationer voro vackert prydda med flaggor och grönt.

Vid Bolmens station, som dekorerats rikligare än de övriga, voro dessutom uppförda en särskild, fristående paviljong och ett större tält, där förfriskningar serverades. Vid ankomsten till Bolmen mottogs konungen av livliga hurrarop. Vägen från stationen till paviljongen var mattbelagd och pryddes av ståtliga äreportar. Över ingången till paviljongen lästes konungens namnschiffer, omgivet av svenska flaggor samt sköldar med riksvapnet och Smålands vapen. Å paviljongstaket syntes en kunglig krona förfärdigad av gula och blå blommor – ett verkligt konstverk.


Oscar II på besök 1894
 

Landshövding Spens, som tillsammans med styrelsen för Vislanda-Bolmens järnväg infunnit sig, hälsade konungen välkommen. Åtta unga, vitklädda damer överlämnade till H. M:jt smakfulla buketter. Landshövding Nordenfalk höll ett kort tal, vari han tackade konungen för det intresse han visat den nya järnvägen genom att på sätt som skett befara och bese densamma, och erinrade om H. M:jts besök i Bolmen, då för sexton år sedan Vislanda-Bolmens järnväg invigdes. Skålen dracks i champagne och åtföljdes av kraftiga hurrarop. Konungen svarade, uttryckande sin glädje över den föreningslänk, som Hamstad-Bolmens järnväg åstadkommit mellan öster- och västerhavet. Talet slöts med orden ´Mitt hjärtslag för er alla. Gud bevare eder´.

Konungen, som såg kry och rask ut, underhöll sig under dröjsmålet i Bolmen med än den ene, än den andre bland menigheten. Han uttryckte sin stora tillfredsställelse över de vackra anordningarna kring stationen - vilka utförts under stationsinspektor Lengqvists ledning - samt beundrade den rikedom på vackra ljungblomster, som vällde fram bland det gröna, samt girlander och dekorationer.

Efter 35 minuters uppehåll i Bolmen återvände det kungliga extratåget till Halmstad, dit landshövding Spens var konungen följaktig. Extratåget å Vislanda-Bolmen medförde omkr. 600 passagerare och måste för att kunna medtaga alla göra en extratur till Angelstad samt på e.m. en extratur till Ljungby.”

 

Källa: Folke Svedenfors – Gränsbygden, utgiven av förlag C W K Gleerup 1954.

...tillbaka till historik  uppil.gif (140 bytes)